subtelny


subtelny
puikus

Słownik Polsko-Litewski. 2014.